Loading...Loading...

Ruostumattoman teräksen markkinatrendit

Ruostumattoman teräksen markkinatrendit Ruostumattoman teräksen alalla kulunutta vuotta leimaavat merkittävä hintojen lasku sekä epävakaa markkinatilanne, jota voimistaa Saksan heikkojen markkinoiden vaikutus Eurooppaan. Tällä hetkellä asiakkaat eivät ole varastoineet materiaalia enempää kuin loppuvuoden tarpeiksi, mikä lisää epävarmuutta markkinoilla. Tulevana vuonna 2024 markkinoiden odotetaan elpyvän, ja olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme lisäarvoa ja kattavaa palvelua. Vuosi 2024 tulee olemaan Damstahlille merkittävä, kun käynnissä olevat rakennushankkeemme Saksan ja Tanskan keskusvarastoissamme toteutuvat. Sen myötä voimme tarjota yhä monipuolisempaa tuotevalikoimaa sekä parantaa toimitusvalmiuttamme.

Yleistä  

Ruostumattoman teräksen markkinatilanne on ollut ja on yhä poikkeuksellinen. Tällä hetkellä markkinatilanne on melko vaisu, mihin vaikuttaa erityisesti heikko markkinatilanne Saksassa. Kuluva vuosi alkaa lähestyä loppuaan, ja asiakkaat epäröivät täyttää varastojaan kuin loppuvuoden tarpeiksi. Kuluvasta kuusta odotetaan tavanomaista hiljaisempaa verrattuna edellisvuosiin. Saksalainen VDMA-yhdistys raportoi Saksan ostopäällikköindeksi PMI:n olevan 80 verrattuna vuoteen 2022. Toisaalta Saksan PMI osoittaa vahvaa kehitystä kohti 42,3 pistettä, mikä on peräisin kuluvan vuoden pohjalukemasta, 38,8 pisteestä.  

 

CBAM  

Ulkomailta toimitettavien tuotteiden maahantuojana Damstahl on vahvasti mukana keskusteluissa koskien CBAM- eli hiilidioksidipäästöjen tasausmekanismia (engl. Carbon Border Adjustment Mechanism). EU:ta saastuttavalta tuonnilta suojeleva CBAM on mekanismi, jota pitäisi tukea täysin palkein, mutta sen tähänastinen käsittelytapa aiheuttaa yrityksille haasteita. Loppukäyttäjät eivät voi juurikaan vaikuttaa CBAM-mekanismiin, mutta aasialaisen materiaalin hinnat tulisivat siitä huolimatta nousemaan täytäntöönpanon myötä. Euroopan komissio viimeisteli 17.8.2023 lopullisen asetuksen CBAM-aloitteesta, joka alkoi 1.10. raportointivaiheella ja jonka täysimääräinen täytäntöönpano astuu voimaan 1.1.2024. CBAM on yksi Euroopan suurimmista vihreän siirtymän hankkeista, ja sen tavoitteena on korvata tuotteita, joita valmistetaan hiilidioksidipäästöjä vähemmän rajoittavissa maissa. Tämä koskee terästä, alumiinia, sähköä, sementtiä ja lannoitteita. CBAM-mekanismia koskien on järjestetty useita webinaareja, mutta itse raportointia varten perustettu verkkosivusto ei vieläkään toimi, joten on yhä epäselvää, mitä ja miten tarvittavat tiedot raportoidaan. Lisäksi ei ole tiedossa, miten raportoitua tietoa ja sen validointia valvotaan.  

Hintakehitys  

Nikkeli (LME 3 kk)  

Nikkelin hinta on vaihdellut rajusti kuluneen vuoden aikana. Syyskuussa nikkelin hinta oli 19 500 dollaria tonnilta, mutta on laskenut jopa 15 500 dollariin tonnilta. Nikkelin LME-hinta on laskenut miltei 50 % ja on matalimmillaan kahteen vuoteen. Hintakehitystä tulevalle vuodelle on vaikeaa ennustaa. Tähän vaikuttaa lisäksi myös huhut indonesialaisen materiaalin vientikiellosta sekä indonesialaisen nikkelituotannon vähentämisestä tulevien sukupolvien nikkelivarantojen turvaamiseksi. Myös keskustelut koskien sähköautojen akkuteollisuutta vaikuttavat asiaan. Kaikki edellä mainitut tekijät voivat vaikuttaa nikkelin hintakehitykseen, mutta milloin ja kuinka paljon – se jää nähtäväksi. Mintec ennustaa kuitenkin jyrkkää nousua 20 000 – 25 000 dollariin lähitulevaisuudessa.  

Kromi 

Kuluneen vuoden lokakuussa kromin hinta julkistettiin viimeiselle kvartaalille, 1,53 dollaria paunalta. Tämä tuo lievää nousua mutta lähinnä vakiinnuttaa hintatasoa. Kiinan markkinoiden vaikutus on kasvanut huomattavasti vuoden 2023 aikana. Vaikka Etelä-Afrikalla on edelleen suurimmat kromivarannot, huonon infrastruktuurin vuoksi sitä saadaan hyödynnettyä vähemmän ferrokromituotannossa. 

Molybdeeni 

Nikkelin tavoin myös molybdeenin arvo on laskenut rajusti kuluneen vuoden aikana. Vuoden alussa hinta oli 64 150 dollaria tonnilta ja helmikuussa jopa 105 500 dollaria tonnilta. Tällä hetkellä hinta on laskenut tammikuusta noin 35 %, 42 000 dollariin tonnilta. Tämänhetkistä hintatasoa voidaan pitää vakaana ja sen odotetaan jatkuvan samanlaisena. 

Romu  

Romun hinta on pysynyt melko vakaana, 1280 € tonnilta. Koska ruostumattoman teräksen tuotanto ja kulutus on yleisesti ottaen ollut vähäistä, romun kysyntä ja tarjonta ovat tällä hetkellä tasapainossa. Vuoden 2024 kehitys tulee olemaan mielenkiintoista seurattavaa, sillä kestävän kehityksen suunnitelmaa tällä saralla voidaan toteuttaa vain lisäämällä kierrätysromun osuutta ruostumattoman teräksen tuotannossa. Romun vakaa hintakehitys vaikuttaa myös siihen, että hintataso ei seuraa nikkelin hinnan laskua, sillä jopa 85 % ruostumattoman teräksen tuotannosta EU:ssa perustuu romuun hyödyntämiseen.  

Energiakustannukset 

Maakaasun hinnan ennustettiin nousevan vuoden viimeisellä kvartaalilla ja saavuttavan huippunsa vuoden lopussa, mutta hinnat ovatkin pysyneet melko vakaina ja nousseet vain hieman. Kysyntä Euroopassa on ollut melko vähäistä leudosta syyssäästä johtuen. Lisäksi varastot Euroopassa ovat lähes täynnä, mikä on ennennäkemätöntä. Israelin konflikti sekä lakot Australian nesteytetyn maakaasun vientilaitoksissa ovat aiheuttaneet jonkin verran epävakautta markkinoilla, mutta tilanne koskien toimitusvarmuutta vaikuttaa olevan toistaiseksi hallinnassa.   

Sähkö   

Vuoden viimeiselle kvartaalille odotettiin kasvua, mutta hinnat ovat olleet heikompia odotettua pidempään, ja vuoden loppuun ennustettu huippu on vielä näkemättä. Kustannusten nousu nostanee sähkön hintaan, mutta tehtaiden asettamien  energiakustannusten hintakehityksessä ole nähtävissä muutoksia.  

Kuljetuskustannukset  

Huolitsijoiden toiminta on yleisesti ottaen vähäisempää verrattuna viime vuoteen ja kuljetuspalveluiden ostajille on vapaata kapasiteettia. Toki niin juhlapyhät kuin Black Friday -kampanjatkin vaikuttavat tilanteeseen omalta osaltaan. Saksassa 1.1.2024 voimaan astuvalla MAUT-lisäverolla tulee olemaan hintoja korottava vaikutus, mikä tulee vaikuttamaan varmasti liiketoimintaan ruostumattoman teräksen alalla. 

Kuljetukset maanteitse  

Kuljetusalaa varjostavaa sekä tämänhetkinen että tuleva kuljettajapula; yhä useampi jättää työnsä mutta uusia ei saada tarpeeksi tilalle. Tällä hetkellä kuljettajista 5 % on alle 25-vuotiaita ja jopa yli 40 % on eläkeikää lähestyviä yli 55-vuotiaita. Alalle yritetään aktiivisesti houkutella uusia kuljettajia. Kuljettajia siirtyy myös toimialalta toiselle olosuhteiden muuttuessa, kun esimerkiksi rakennusalan toiminta vähenee entisestään. Saksassa 1.12. voimaan astunut MAUT-lisävero tulee vaikuttamaan vienti- ja tuontitilanteeseen Saksassa, jonka vahvan markkina-aseman vuoksi tulee vaikuttamaan edelleen myös muualle Eurooppaan niin kauttakuljetuksien kuin ristikkäiskaupankin saralla. Nousun on laskettu olevan noin 83 % (lähde: BWS).  

 

Kuljetukset meriteitse  

Päästökauppajärjestelmä ETS (engl. Emissions Trading System) astuu voimaan 1.1.2024. Kyseessä on merirahtiliikenteen hiilidioksidipäästövero. Sitä sovelletaan Iso-Britanniaan, Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen saapuviin ja lähteviin lauttoihin sekä kaikkeen niistä ulkomaille suuntautuvaan rahtiliikenteeseen. Käyttöönotto tapahtuu asteittain vuoteen 2026 asti, jolloin kaikki dokumentoiduista hiilidioksidipäästöistä huomioidaan. Tällä hetkellä alalla ei ole yksimielisyyttä siitä, miten laskennan tulisi toteutua. Tämän vuoksi todelliset TEU-kustannukset eivät ole vielä tiedossa. Saksan MAUT-lisävero astuu niin ikään voimaan 1.1.2024, mikä vaikuttaa konttiliikenteeseen Hampurin ja Bremenhaverin kautta. Ulkomaanmarkkinoilla kysyntä on edelleen laskussa, eivätkä varustamot pysty täyttämään aluksiaan Euroopassa. Tämä voi aiheuttaa sekä reittimuutoksia että peruutuksia toimitusaikatauluihin, ja viivästyttää toimituksia jopa 3-5 vuorokautta. Euroopan tuonti on hidastunut miltei pysähdyksiin vuodesta 2019 lähtien, jopa 10 %. Rahtitasot ovat minimissä ja useita suuria laivoja on valmiina, myös vuodelle 2024 odotetaan ylikapasiteettia – tämän ennustetaan tuovan paineita hintatilanteeseen vuoden ensimmäiselle kvartaalille (Lähde: SCFI – Lars Jensen).   

Saatavuustilanne tuoteryhmittäin  

Tankoteräkset  

Markkinoiden vähäisen aktiivisuuden vuoksi tankotuotteiden saatavuustilanne niin EU:sta kuin Intiastakin on vakaa ja toimitusajat ovat lyhyet verrattuna edellisvuoteen. Kuluneen vuoden aikana tilanne on pysynyt melko muuttumattomana, eikä puutteita ole ilmennyt. Tämän lisäksi voidaan todeta että Intian kapasiteetti on liian suuri. Tämä tarkoittaa, että EU:ssa vallitsevan tilanteen vuoksi EU vaikuttaa siirtäneen lisää määriä Intiaan kuluneen vuoden aikana, ja intialaiset tehtaat vastaavat nostamalla kapasiteettiaan nyt, kun markkinat EU:ssa ovat vakaat eikä lisäkasvulle ole tilaa tällä hetkellä. Lisäksi suojatullit päättyvät ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä eikä uusia ole tiedossa – tämä johtunee myös siitä, että tällä hetkellä EU ei saa enää pidentää suojatulleja.   

Putket  

Putkituotteiden saatavuustilanne on pysynyt aika lailla muuttumattomana viimeisimmän Markkinatrendit-julkaisumme jälkeen. Yleisesti ottaen saatavuustilanne on edelleen hyvä, ja toimitusvarmuus on noussut, vaikkakin jälkimmäinen johtuukin valitettavasti markkinoiden laskeneesta aktiivisuudesta. Kuitenkin useat segmentit, kuten puhdas vesi ja jätevesi, ovat sangen aktiivisia.   

Putkenosat 

Putkenosien hinta- ja saatavuustilanne on pysynyt melko vakaana kuluvan vuoden maaliskuusta lähtien. Marraskuun aikana oli nähtävissä lievää noususuhdannetta.    

Levytuotteet  

Kesälomakauden aiheuttamat toimitusviivästykset ovat vihdoin ohi, ja toimitustilanne vaikuttaa vakaalta. Vaikka varastotasot ovatkin laskeneet viime kuukausina, ostajat tuntuvat olevan yhä harkitsevaisia varastojensa täydentämisestä, sillä tilanne markkinoilla on edelleen epävarma. Tämän vuoksi jotkin eurooppalaiset terästehtaat harkitsevat suunniteltujen huoltojaksojensa pidentämistä laskeneen kysynnän vuoksi. Euroopan komission tutkimuksella koskien indonesialaista alkuperää olevien ruostumattomien terästuotteiden laatua on ollut huomattava vaikutus kansainväliseen kauppaan; tuonti EU:hun on vähentynyt merkittävästi.  

Kestävä kehitys  

Olemme saaneet strategiselta kumppaniltamme Ugitechilta erittäin hyviä uutisia koskien kestävän kehityksen tavoitteita. Ugitech suoritti tankotuotteistansa täydellisen elinkaarianalyysin (LCA) useissa eri laatuluokissa. LCA-analyysissä seurataan hiilijalanjälkikulutusta tuotantovaiheittain, jotta kustakin tuotelinjasta saadaan tarkempi käsitys. Se on yksityiskohtaisempi kuin pelkkä koko tehdasta koskeva hiilijalanjälkimittaus, ja LCA-analyysin pitäisikin olla kaikkien terästuottajien toimintatapa edetä osana niiden kestävän kehityksen suunnitelmaa.   

Lopuksi 

Kulunut vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen. Hinnat ovat laskeneet valtavasti ja markkinatilanne on ollut heikko, joten ennusteita on ollut vaikeaa laatia. Tulevana vuonna markkinoiden odotetaan elpyvän, ja olemme valmiita palvelemaan asiakkaitamme vakaalla suorituskyvyllä. Vuodesta 2024 tulee Damstahlille hyvin erityinen vuosi, sillä käynnissä olevat rakennushankkeemme Saksan ja Tanskan keskusvarastoissamme valmistuvat, ja voimme niiden myötä valmistautua kaikkiin tuleviin haasteisiin. 

Henrik Ørskov

CPO & Supply Chain Director, Nordic
+45 2545 4055
hoe@damstahl.com

Uutiskirje

Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi tietoa ruostumattomasta teräksestä, tuoteuutuuksista sekä koulutuksista

Klikkaa tästä lukeaksesi tietosuojakäytäntömme privacy policy