Loading...Loading...

DAMSTAHL A/S - HANDELSBETINGELSER

1. Generelt
Enhver leverance af stål fra Damstahl a/s (herefter "Damstahl") til kunden
(herefter "Kunden") sker i henhold til nærværende handelsbetingelser i det
omfang, de ikke udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.
Specielle indkøbsbetingelser eller specifikke krav til det købte fra Kundens side,
anført i eksempelvis Kundens ordreafgivelse eller i Kundens generelle
indkøbsbetingelser, udbudsmateriale m.v. er ikke bindende for Damstahl,
medmindre Damstahl udtrykkeligt og skriftligt har accepteret sådanne betingelser.


2. Ordre/tilbud
Endelig og bindende aftale mellem Kunden og Damstahl anses først for indgået,
når Kundens skriftlige accept er bekræftet af Damstahl, f.eks. ved en skriftlig
ordrebekræftelse – også digital. Ved uoverensstemmelse mellem
ordrebekræftelsen og Kundens ordre eller accept er ordrebekræftelsen gældende.
Ethvert tilbud fra Damstahl afgives med forbehold for mellemsalg.
Damstahls tilbud skal, medmindre andet særskilt er anført i tilbuddet, accepteres
af Kunden straks og senest ugedagen efter tilbuddets datering.
Medmindre der i aftalen udtrykkeligt er angivet en standard eller
kvalitetsbetegnelse, leveres en almindelig handelsvare uden ansvar for specielle
kvalitetskrav. Certifikat medfølger kun efter særskilt aftale, og Damstahl er uden
ansvar for indholdet af sådanne certifikater.
Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af leverancen, herunder for at
Kunden kan opnå de forventede resultater og den ønskede funktionalitet, samt at
leverancen kan fungere og anvendes i Kundens eksisterende eller påtænkte miljø.
Tekniske oplysninger, vejledning, certifikat m.v.
Produktinformationer, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data,
som f.eks. vægt, dimensioner, volumen, ydeevne, kvalitet og lignende i brochurer,
Powerpoint-præsentationer, prospekter og andet reklamemateriale, herunder på
Damstahls hjemmeside m.v. er kun vejledende. Damstahls oplysninger er alene
bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen med
Kunden.


3. Priser
Enhver levering sker til de priser, der er gældende på leveringstidspunktet, og som
fremgår af Damstahls webshop og af de til enhver tid gældende prislister,
medmindre en fast pris er angivet i Damstahls ordrebekræftelse. Tilbud og priser
angivet på hjemmeside, i prislister og ordrebekræftelser er ekskl. moms og andre
afgifter, emballage, fragt, porto, certifikater samt øvrige tillægsydelser, som
tillægges prisen ved fakturering af Kunden.
Damstahl forbeholder sig ret til uden varsel at ændre den til enhver tid gældende
prisliste. Den ændrede prisliste får virkning for samtlige ordrer, som bekræftes af
Damstahl efter tidspunktet for ændringens gennemførelse. Dette gælder også
priser anført i webshoppen.
Derudover forbeholder Damstahl sig retten til at ændre prisen som følge af
forhøjelser i terminal og transportomkostninger, forsikring, told, afgifter, gebyrer
m.v., som måtte indtræde efter Damstahls ordrebekræftelse. Det samme gælder,
såfremt danske eller udenlandske myndigheder (herunder EU) vedtager bindende
indgreb i prisdannelsen, herunder ved fastsættelse af bindende mindstepriser,
antidumpingtold, udligningstold eller anden form for særtold, afgift og lignende.


4. Levering og kvantum
Ethvert leveringstidspunkt, meddelt af Damstahl, er anslået og dermed
uforbindende for Damstahl, medmindre der udtrykkeligt er aftalt fast leveringstid
for hele leverancen eller delelementer af denne. Leveringstidspunktet på selve
leveringsdagen vil finde sted indenfor tidsrummet 06.00 og 18.00.
Er det aftalt, at Damstahl skal fremsende materialerne fra leveringsstedet (jfr.
nedenfor), påhviler udgifterne hertil Kunden, medmindre andet skriftligt er aftalt,
og forsendelsen sker på Kundens risiko. Kunden er i så fald ansvarlig for, at det
aftalte aflæsningssted er umiddelbart tilgængeligt (ad farbar vej), samt at
aflæsning kan ske omgående og uden behov for ekstra mandskab eller materiel.
Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår leverancen
for Kundens regning og risiko hos Damstahl. Damstahl er berettiget til at opkræve
lagerleje, omkostninger m.v.
For den leverede totalmængde forbeholdes en margin på plus/minus 10% af det
specificerede kvantum. Beregning efter vægt, styk- eller længdeangivelse sker i
overensstemmelse med branchesædvane. Ved levering fra udenlandsk værk/lager
lægges leverandørens opvejning til grund for Damstahls fakturering.
Levering fra Damstahls lager i Danmark
Levering sker ab Damstahls lager, medmindre andet særskilt er skriftligt aftalt.
Levering fra udenlandsk værk eller lager
Levering sker ab leverandøren eller det angivne udenlandske værk/lager,
medmindre andet særskilt er skriftligt aftalt.
Ekspeditionstillæg
Ved bestillinger med en samlet vareværdi på mindre end DKK. 1.500,- ekskl. moms
pålægges et ekspeditionstillæg på DKK 300,- på fakturaen.


5. Betaling
Medmindre andet er skriftligt aftalt sker enhver leverance mod kontant betaling,
og Damstahl er berettiget til at tilbageholde leverancen, indtil Kundens betaling er
modtaget.
Gives Kunden henstand med betalingen, løber betalingsfristen fra
leveringstidspunktet.
Ved manglende rettidig betaling tilskrives renter fra forfaldsdagen af det til enhver
tid skyldige beløb med en rente på 1% pr. påbegyndt måned.
Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen for krav hidrørende fra andre
retsforhold, og Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på
grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete
leverance.
Såfremt Kunden misligholder betalingen af købesummen for en leverance eller en
delleverance, kan Damstahl ansvarsfrit tilbageholde enhver senere
leverance/delleverance henholdsvis hindre leverancens overgivelse til Kunden,
indtil Kundens samlede forfaldne udestående er berigtiget over for Damstahl.

6. Afbestilling og returnering
Afbestiller Kunden en leverance, er Kunden forpligtet til at holde Damstahl
skadesløs for ethvert tab og enhver omkostning, som Damstahl måtte lide i den
sammenhæng, herunder i forhold til Damstahls leverandør.
Leverancer modtages ikke retur. Såfremt Damstahl i særlige tilfælde måtte
acceptere at modtage en leverance eller en del heraf retur, beregnes et gebyr på
minimum 20% af den erlagte købesum for den returnerede leverance, dog mindst
DKK 1.500. Returnering af leverancen sker i øvrigt for Kundens regning og risiko.
Returnering forudsætter dog i ethvert tilfælde, at den returnerede leverance er i
ubeskadiget stand og for emballerede materialers vedkommende, at disse
returneres til Damstahl i behørig emballage.


7. Reklamation og mangler ved leverancen
Kunden skal straks efter levering undersøge det leverede for eventuelle mangler.
Damstahl hæfter alene for oprindelige fejl og mangler. Såfremt Kunden
konstaterer oprindelige fejl og mangler ved det leverede, skal Kunden straks
skriftligt reklamere til Damstahl med specifikation af de mangler, der gøres
gældende. Reklameres der ikke straks efter at en oprindelig mangel er eller burde
være konstateret, er retten til at gøre manglen gældende bortfaldet.
Ethvert mangelskrav, uanset art, skal være gjort gældende inden for 6 måneder
efter det faktiske leveringstidspunkt. Undlader Kunden dette, kan Kunden ikke
efterfølgende påberåbe sig manglen.
Damstahls ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til
enten at foretage afhjælpning af manglen, omlevering eller at meddele Kunden et
af Damstahl fastsat forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum. Kunden kan ikke
gøre andre mangelbeføjelser gældende og er således afskåret fra at gøre krav på
erstatning af nogen art.


8. Forsinket levering
Er der ikke aftalt fast leveringstidspunkt, kan Kunden efter udløbet af det anslåede
leveringstidspunkt fremsætte påkrav om levering til Damstahl, idet Damstahl skal
indrømmes en leveringsfrist på mindst 10 arbejdsdage.
Er der udtrykkeligt aftalt fast leveringstid, er Damstahl berettiget til at forlænge
denne med 5 arbejdsdage regnet fra udløbet af den faste leveringstid.
Såfremt leveringstidspunktet er aftalt ved angivelsen af et interval (fx ”primo”,
”medio” eller ”ultimo”) skal leveringstidspunktet i relation til bestemmelserne om
forsinkelse anses som aftalt til den sidste dato i intervallet.
Overskrider Damstahl den forlængede leveringstid med mere end 10 arbejdsdage,
er Kunden berettiget til at ophæve aftalen, medmindre forsinkelsen skyldes
forhold, som Damstahl er uden ansvar for, jfr. pkt. 12 (force majeure). Damstahl er
under ingen omstændigheder ansvarlig for forsinkelse, der skyldes forsinkelse fra
Damstahls leverandør.
Vælger Kunden at ophæve aftalen, har Kunden alene ret til at få tilbagebetalt en
eventuelt allerede erlagt købesum vedrørende den forsinkede leverance, men ikke
vederlag vedrørende andre leverancer. Kunden kan ikke gøre andre
misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse og er
således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art.


9. Byggeleveranceklausul
Såfremt leverancen er aftalt at skulle anvendes til byggeri i Danmark, udvides
Damstahls mangelsansvar som følger:
Ved fabrikationsfejl, der trods omhyggelig undersøgelse ikke kunne konstateres
ved leveringen (skjulte mangler) ophører Damstahls mangelsansvar 5 år efter
afleveringen af det byggeri, hvori de leverede produkter indgår, dog højest 6 år fra
overgivelse af produkterne til Kunden.


10. Produktansvar
For produktansvar er Damstahl ansvarlig i henhold til de bestemmelser i
produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Damstahl fraskriver sig
ansvaret for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan
beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på Damstahls produktansvarsforsikring.
Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Damstahl,
såfremt der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan
skade vil indtræde. I den udstrækning Damstahl måtte blive pålagt ansvar over for
tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Damstahl skadesløs i samme omfang,
som Damstahls ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.

11. Begrænset ansvar
Damstahl hæfter, uanset på hvilket grundlag et erstatningskrav rejses og uanset
graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis
driftstab, avancetab, tab af goodwill, tab af forventet besparelse og lignende.
Damstahls ansvar er under alle omstændigheder begrænset til den af Kunden
erlagte købesum for den enkelte leverance.


12. Force majeure
Damstahl er ikke ansvarlig over for Kunden, når følgende omstændigheder
indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen:
krig og mobilisering, oprør og uroligheder, terroraktioner, naturkatastrofer,
strejker og lockouts, vareknaphed samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra
underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner,
import- og eksportrestriktioner, ekstraordinære indgreb fra statslige eller EU
myndigheders side, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner eller andre
omstændigheder, som Damstahl ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er
Damstahl berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt
eller alternativt erstatningsfrit annullere aftalen helt eller delvist.


13. Fortrolighed

Oplysninger, herunder priser, som udveksles i forbindelse med samhandlen, skal
håndteres fortroligt at både Kunden og Damstahl. Sådanne oplysninger må ikke
videregives, men udelukkende anvendes med det formål at opfylde gensidige
forpligtelser i samhandlen.
Kundens oprettelse med brugerprofil på Damstahls webshop et at betragte som en
personlig profil. Brugeradgangen må derfor ikke overdrages til tredjemand,
ligesom de oplysninger, profilen giver adgang til, skal håndteres fortroligt.


14. Lovvalg og værneting
Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af
nærværende Almindelige salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres i Danmark ved
de almindelige domstole efter dansk ret, eksklusiv CISG (den internationale
løsørekøbelov) og dansk rets international privatretlige regler.
Værneting er Horsens og retssproget er dansk. Kunden er forpligtet til at lade sig
sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst af
tredjemand mod Damstahl vedrørende produktansvar.
Damstahl kan dog vælge at lade sagen behandle ved voldgift i overensstemmelse
med lov om voldgift, ligesom Damstahl har ret til at lade eventuelle tvister
vedrørende byggeleveranceklausulen i pkt. 9 behandle ved Voldgiftsnævnet for
Bygge- og Anlægsvirksomhed.


Gyldig fra den 1. marts 2023