Loading...Loading...

Korrosion af rustfrit stål

Rustfrit stål er et korrosionsmæssigt set genialt materiale. Netop den gode korrosionsbestandighed kombineret med en rimelig pris har for længst gjort rustfrit stål til den hyppigst anvendte materialegruppe inden for "kritiske" anvendelser, såsom fødevare- og medicinaludstyr, husholdninger og talrige steder i den kemiske industri.

Rustfrit ståls normalt store korrosionsbestandighed skyldes en ultratynd film af oxider af især krom og jern. Denne film er kun få nanometer tyk og helt usynlig, men er ikke desto mindre så tæt og stærk, at stålet effektivt "isoleres" fra det omgivende miljø. Skulle det ske, at der trods alle forholdsregler går hul på den beskyttende oxidfilm, gendannes den hurtigt af sig selv, og stålet er igen beskyttet.

Desværre går det ikke altid, som præsten prædiker. I uheldige tilfælde kan oxidfilmen nedbrydes, uden at den gendannes bagefter, og resultatet kan være alvorlige korrosionsangreb.

Når først korrosionen er startet, kan man opleve særdeles hurtig gennemtæring, og brugen af rustfrit stål bliver derfor ofte en slags enten-eller, hvor forskellen mellem de to yderligheder kan være endog meget lille.

Hvis man kan hindre korrosionen i overhovedet at starte, har man nærmest et evighedsmateriale. Hvis ikke, vil der ske alvorlig korrosion meget hurtigt, og levetiden af ens udstyr kan blive uhyggeligt kort.

De korrosionsformer, man typisk kan risikere ved rustfrit stål, er:

 • Generel korrosion
 • Grubetæring og spaltekorrosion
 • Spændingskorrosion
 • Interkrystallinsk korrosion
 • Tid er en vigtig faktor

Generel korrosion

Kaldes også syrekorrosion (acid corrosion, abtragenden Korrosion), da det er en korrosionsform, der oftest ses i stærkt sure, men også i stærkt alkaliske medier. Modsat alle andre korrosionsformer er generel korrosion kendetegnet ved, at hele overfladen korroderer. Materialetabet udtrykt i gram pr. kvadratmeter bliver derfor stort, mens hastigheden til gennemtæring ofte er langsom.

Generel korrosion finder som nævnt sted i stærkt sure eller (sjældnere) i stærkt alkaliske medier. Typiske medier er svovlsyre, fosforsyre og lignende, og udover syretypen og -styrken afhænger korrosionshastigheden især af temperaturen og mængden af urenheder (især klorid). Helt generelt stiger korrosionshastigheden med stigende temperatur og stigende kloridkoncentration i mediet.

På stålsiden er det austenitisk, rustfrit stål, der holder bedst, især stål med højt indhold af nikkel og molybdæn. Lavtlegeret, ferritisk og især martensitisk stål er normalt uegnet til stærke syrer og baser.

Grubetæring og spaltekorrosion

Grubetæring (pitting corrosion, Lochfraß-Korrosion, punktfrätning) er en korrosionsform, der skyldes en lokal nedbrydning af det beskyttende oxidlag. Ved tilstrækkeligt kraftig miljøpåvirkning sker der ikke som normalt en gendannelse af oxidfilmen, og korrosionen tager fart. Grubetæring er det perfekte eksempel på en enten-eller-korrosionsform og resulterer ofte i særdeles hurtig gennemtæring.

Spaltekorrosion (crevice corrosion, Spaltkorrosion) minder meget om grubetæring, men finder sted i spalter, porer og andre steder, hvor der er ringe eller slet ingen væskeudskiftning. Sådanne steder er al transport styret af diffusion, og sammenlignet med de ”frie flader” er risikoen for korrosion i eventuelle spalter altid højere.

Rustfri 4301-plade efter få dage neddykket i en blanding af salt (NaCl)
og brintoverilte (hydrogenperoxid, H2O2). Mens 99 % af stålets overflade
forbliver helt uberørt, er der alligevel sket alvorlig gennemtæring enkelte
steder. Billedet til højre er en mikroskopforstørrelse af det indrammede
område.

En gammel tommelfingerregel siger, at man kan risikere spaltekorrosion ved en temperatur, der er 20-25 ºC lavere end temperaturen til grubetæring (= kritisk pitting-temperatur, CPT), så ligger ens stål tæt på den korrosionsmæssige ”smertegrænse”, skal det ved design sikres, at der ikke er nogen spalter i systemet. Kan dette ikke sikres, skal man vælge et mere korrosionsbestandigt stål.

Risikoen for både grubetæring og spaltekorrosion stiger stærkt med:

 • Stigende kloridkoncentration
 • Stigende temperatur
 • Koncentrationen af oxidanter
 • av pH (sure forhold)

Hvad angår legeringselementerne, stiger stålets bestandighed med stigende Cr, Mo og N, mens effekten af Ni er relativt lille. Ikke-metalliske urenheder som f.eks. S og P sænker korrosionsbestandigheden drastisk.

Baseret på hundreder af praktiske forsøg kan stålets bestandighed mod grubetæring beskrives i form af en Pitting Resistance Equivalent (PREN):

PREN = % Cr + 3.3 x % Mo + 16 x % N

Erfaringsmæssigt vil to ståltyper med samme PREN have omtrent samme bestandighed mod grubetæring. Jo højere PREN, jo bedre, og det er værd at bemærke, at det teoretisk set er lige meget, om man adderer 1 % Mo eller 3,3 % Cr. Det er stigningen i PREN, der er afgørende.

Som regel er korrosion værst, når stålet er helt neddykket i mediet, men selv over vandlinjen kan sprøjt med saltvand være rigeligt til at give overfladiske grubetæringer, om end den slags angreb sjældent fører til egentlige funktionssvigt. Korrosion over vandlinjen har som regel ”kun” kosmetisk karakter, men den slags kan såmænd også være dybt irriterende, når der er tale om en dyr, rustfri postkasse eller facaden på et operahus.

Spændingskorrosion

Spændingskorrosion (SPK, stress corrosion cracking, Spannungsrißkorrosion) er en korrosionsform, der giver sig udslag i lokale revnedannelser og ekstremt hurtig gennemtæring i selv tykt gods. At fænomenet hedder ”spændingskorrosion” hænger sammen med, at korrosionen finder sted i områder med indre trækspændinger, altså steder, hvor metallet er blevet ”hevet i”. Dette kan ske ved de fleste typer mekanisk bearbejdning, f.eks. svejsning, smedning, slibning m.m.

Miljømæssigt stiger risikoen for SPK med følgende faktorer:

 • Stigende kloridkoncentration
 • Stigende temperatur
 • Lav pH (sure forhold)
 • Inddampning

Af disse er temperaturen den vigtigste enkeltfaktor, og SPK er mere afhængig af netop temperaturen end nogen anden korrosionsform.

SPK er en korrosionsform, der næsten selektivt angriber det lavest legerede, austenitiske stål som f.eks. 4301-klassen, og normalt siger man, at 4301 er i farezonen ved temperaturer over 60-70 ºC. I praksis er det dog sket, at 4301 er blevet angrebet af SPK ved meget lavere temperaturer, helt nede under stuetemperatur. Pga. indholdet af Mo og Ni er 4401-klassen noget mere bestandig over for SPK, og den vejledende temperaturgrænse ligger omkring 100-110 ºC. Heller ikke denne grænse er dog sikker, og der er rapporteret om SPK I 4401 ved kun 30-40 ºC.

Ferritisk og duplex stål er meget mindre følsom over for SPK end austenitisk stål, så hvis det er SPK, der er den primære korrosionsrisiko, er det ingen dårlig ide at overveje rør af f.eks. 4509 eller 4521 i stedet for 4301 eller 4404.

Tid er en vigtig faktor

For alle korrosionsformer gælder det endvidere, at TIDEN er en vigtig faktor. Langtidseksponeringer er altid værre end korttidspåvirkninger, og ofte kan man slippe af sted med at udsætte stålet for et meget hidsigt miljø – så længe kontakttiden er ultrakort. Dette ses ofte ved f.eks. desinfektionen af rustfri tanke. Så længe desinfektionen kan holdes inden for nogle få minutter, går det godt, mens efterladte sjatter giver langtidseksponering og hyppig korrosion.

Endnu tydeligere ses det ved korrosion over vandlinjen. Rustfri bygningskonstruktioner bør eksempelvis udføres, så alt vand hurtigt kan løbe af; i modsat fald risikerer man henstående, saltholdige vandsjatter, som kan give alle mulige skader, lige fra kosmetisk uheldige, overfladiske grubetæringer (kølige forhold) til SPK ved forhøjede temperaturer.

Næsten alle tilgængelige korrosionsdata er baseret på langtidseksponering. Hvis kontakttiden kan holdes kort, er der ofte mulighed for, at stålet kan holde endnu bedre end beskrevet i tabellerne.

Vores bøger

Damstahl har som den eneste, danske stålgrossist sat viden og lærdom i højsædet og ser det som en opgave at videregive alle guldkornene til vore mange, interesserede kunder. Dette sker dels som seminarer og konsulentopgaver og dels i form af bøger. Faktisk er det gennem årene blevet til ikke mindre end fire lærebøger om rustfrit stål.

Se vores bøger

Books