Loading...Loading...

Sekretesspolicy

Vi behandlar personuppgifter i samband med användning av webbplatser och andra digitala tjänster. Säkerhet och efterlevnad av personuppgiftslagstiftning prioriteras högt. Det är därför vi inför denna policy om skydd av personuppgifter som gäller för samtliga tjänster som hänvisar till denna policy, oavsett hur du får åtkomst till tjänsterna.

Genom att använda våra webbplatser och tjänster ger du ditt uttryckliga medgivande till att vi får behandla dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi samlar in och sparar alla uppgifter som du skriver in på vår webbplats eller som du uppger när du använder våra tjänster. Dessutom samlar vi in information som din utrustning automatiskt skickar till oss. Den information vi samlar in kan omfatta, men är inte begränsad till, följande:

 • uppgifter som du uppger när du skapar en användarprofil eller använder de tjänster vi erbjuder
 • uppgifter som uppges i samband med korrespondens via vår webbplats eller korrespondens som skickas till oss
 • uppgifter om var du och din utrustning finns, inklusive enhetens unika ID, om du har aktiverat platstjänster på enheten
 • ytterligare uppgifter som du kan ha uppgett via sociala medier eller andra tredjepartstjänster.

Utöver de uppgifter som du själv ger oss samlar vi automatiskt in information som skickas till oss från din dator, mobila enhet eller annan utrustning.

Denna information kan omfatta, men är inte begränsad till, följande:

 • Uppgifter om din användning av vår webbplats och våra tjänster, inklusive men inte begränsat till, enhetens ID och typ, uppgifter om geografisk placering, information om dator och uppkoppling, statistik om sidvisningar, trafik till och från vår webbplats, adress till hänvisande sida, annonseringsdata, IP-adress och standardiserade webblogguppgifter.
 • Uppgifter som samlas in med hjälp av cookies. För mer information om detta, se vår cookiepolicy

Det är möjligt att vi erhåller eller samlar in ytterligare information om dig från tredjepart och lägger till denna i våra användaruppgifter. Denna information kan inkludera, men är inte begränsat till, demografiska uppgifter, navigationsuppgifter, kompletterande kontaktinformation och ytterligare uppgifter om dig från andra källor, t.ex. offentliga myndigheter, i den omfattning gällande lagstiftning medger detta.


Vad använder vi dina personuppgifter till?

Vi använder de uppgifter vi samlar in om dig för flera syften, bland annat för att:

 • göra det möjligt för dig att använda våra tjänster och vår webbplats
 • behandla dina förfrågningar och beställningar
 • leverera produkter, tjänster och kundstöd till dig
 • förbättra våra produkter, tjänster och vår webbplats
 • anpassa vår webbplats och våra tjänster efter dina behov
 • på ett bättre sätt förstå hur vår webbplats och våra appar används så att vi kan förbättra dem
 • skicka dig affärsrelaterad information som t.ex. beställningsbekräftelser, fakturor m.m.
 • skicka dig nyhetsbrev och marknadsföring via e-post om du har samtyckt till detta
 • genomföra marknadsundersökningar om våra kunder och deras intressen samt om tendenser och kundbeteenden
 • administrera, diagnostisera och åtgärda problem på våra webbplatser
 • förhindra eller upptäcka olovlig aktivitet och skydda eller hantera rättigheter
 • förhindra eller bekämpa säkerhetsintrång.

 

Vi behandlar och sparar endast uppgifter som dig som är nödvändiga, relevanta och tillräckliga för att uppfylla ovanstående syften.

Vi sparar inte personuppgifterna längre än vad lagstiftningen medger, och vi raderar personuppgifterna när de inte längre är nödvändiga för ovanstående syften.

Kontroll och uppdatering av personuppgifter

Vi kontrollerar att de personuppgifter som vi behandlar om dig inte är felaktiga eller vilseledande. Vi uppdaterar också dina personuppgifter löpande. Eftersom den service vi kan erbjuda dig är fullständigt beroende av att den information vi har om dig är korrekt och uppdaterad ber vi dig att meddela oss om relevanta uppgifter förändras.

 

Vidarebefordran av personuppgifter

Vi vidarebefordrar inte personuppgifter till tredjepart, undantaget vid följande specifika tillfällen:

 • Du har gett ditt uttryckliga samtycke till vidarebefordran.
 • Vidarebefordran sker internt inom Damstahl-koncernen för de ändamål som finns beskrivna i denna sekretesspolicy.
 • Vidarebefordran sker till betrodda företag eller personer som behandlar personuppgifter åt oss enligt våra instruktioner och i enlighet med vår sekretesspolicy och andra gällande regler för konfidentialitet och säkerhet. Dessa företag och personer har inte tillstånd att använda dina uppgifter för egna syften.
 • När vi åläggs att vidarebefordra upplysningar i samband med ett föreläggande, domstolsbeslut eller annan rättslig process.
 • När vi i god tro anser att vidarebefordran av uppgifter är nödvändig för att förhindra eller reagera på bedrägerier, försvara våra appar eller webbplatser mot angrepp eller skydda vårt företags, kundernas och användarnas egendom och säkerhet eller allmänhetens säkerhet.
 • Om vi fusionerar med, köper upp eller blir uppköpta av ett annat företag, säljer en webbplats, app eller företagsenhet eller om alla eller en väsentlig del av våra tillgångar köps av ett annat företag. I dessa situationer kommer dina uppgifter troligen att utgöra en av de tillgångar som överlåts.

Det är viktigt att understryka att vi inte vidarebefordrar dina personuppgifter till tredjepart i syfte att de ska kunna använda dem för sin egen marknadsföring försåvitt du inte uttryckligen gett ditt samtycke till att uppgifterna får vidarebefordras för sådana ändamål.

Var lagras dina personuppgifter?

Personuppgifterna lagras i Damstahls datacentral och hos våra personuppgiftsbiträden som förvarar och behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med denna sekretesspolicy och gällande lagstiftning avseende skydd av personuppgifter.

Om vi vidarebefordrar dina personuppgifter till samarbetspartners i Sverige eller tredjeland försäkrar vi oss alltid om att de har en säkerhetsnivå för skydd av personuppgifter som uppfyller de krav som vi har uppställt i denna sekretesspolicy och följer gällande lagstiftning.


Skydd av personuppgifter

Vi skyddar dina uppgifter med tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder (t.ex. brandväggar, datakryptering samt fysiska och organisatoriska åtkomstkontroller till information och servrar) som begränsar risken för förlust, missbruk, obehörig åtkomst, vidarebefordran och ändring.

Åtkomst till dina personuppgifter

Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter om dig som vi behandlar, var de kommer från och vad vi använder dem till. Du kan även få information om hur länge vi sparar dina personuppgifter och vem som erhåller information om dig, i den mån vi vidarebefordrar data i Sverige och andra länder.

Om du begär det kan vi informera dig om vilka uppgifter om dig som vi behandlar. Åtkomsten kan dock vara begränsad för att skydda andra personers integritet, företagshemligheter och immateriella rättigheter.

Du har också rätt att ta del av de personuppgifter som du har gett oss tillgång till, samt de uppgifter om dig som vi har inhämtat från andra aktörer efter samtycke från dig. Om vi behandlar information om dig baserat på ett avtal där du är en av parterna kan vi också skicka dina uppgifter till dig. Du har också rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan tjänsteleverantör. Om du vill utnyttja din rätt till dataportabilitet kommer du att erhålla dina personuppgifter från oss i ett vanligt förekommande format.


Rättelse eller radering av personuppgifter

Om du anser att de personuppgifter om dig som vi behandlar är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du behöver bara kontakta oss och berätta vilka rättelser du vill få genomförda.

Om du anser att dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in dem, eller om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med lagstiftningen eller andra rättsliga förpliktelser, kan du alltid begära att få dem raderade.

När du kontaktar oss för att få dina personuppgifter rättade eller raderade kommer vi att undersöka om villkoren är uppfyllda, och om så är fallet ändrar eller raderar vi informationen snarast möjligt.

Ändring av sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy i syfte att alltid efterfölja gällande lagstiftning. I händelse av ändringar informeras du om detta enligt vad gällande lagstiftning föreskriver.