Staf en machinebuis, zowel handelslengtes als op maat gezaagd, hebben op dit moment ca. twee weken levertijd.
Loading...Loading...

Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

 

Algemene aanwijzingen

In de volgende aanwijzingen krijgt u een eenvoudig overzicht over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Meer informatie vindt u vanaf punt 2 van deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden, zoals uw naam en adres, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Registratie van gegevens op onze website

 

 • Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website?
  De verwerking van de gegevens op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. Diens contactgegevens kunt u vinden in het colofon van deze website.
 • Hoe registreren wij uw gegevens?
  Uw gegevens worden enerzijds verzameld, doordat u ze aan ons meedeelt. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om gegevens, die u in een contactformulier invult.
  Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen, als u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van oproepen van de pagina). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website oproept.
 • Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
  Gegevens die u ons stuurt, bijvoorbeeld via een contactformulier, worden uitsluitend verwerkt en opgeslagen om uw vraag te beantwoorden of uw bestelling te verwerken.
  Een deel van de automatisch geregistreerde gegevens wordt verzameld om een probleemloze toegankelijkheid van de website mogelijk te maken. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gedrag als gebruiker van de site te analyseren.
 • Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
  U heeft op elk moment het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U mag bovendien verzoeken om deze gegevens te rectificeren, te blokkeren of te wissen. Hiervoor en voor overige vragen over het thema gegevensbescherming kunt u op elk moment contact met ons opnemen. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Tijdens uw bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag vindt doorgaans op anonieme basis plaats; aan de hand van het surfgedrag kan uw persoon niet vastgesteld worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie hierover vindt u onder punt 4 van deze privacyverklaring.

 

2. Verplichte informatie

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Damstahl GmbH
Directeurs: Wolf Ehrenberg, Harry Ehrenberg
Raiffeisenstraße 6-8
40764 Langenfeld
Duitsland
Telefoon: +49 2173 / 797 -0
E-mail: langenfeld@damstahl.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen etc.).

Gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring.

Als u gebruikmaakt van deze website, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden. In deze privacyverklaring leggen wij uit, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dat gebeurt.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze pagina maakt om veiligheidsredenen en ter beveiliging van de verzending van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de pagina zendt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit, dat in de adresregel van de browser niet “http://” maar “https://” staat en aan het symbool van het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorzendt, niet door derden worden meegelezen.

Wij wijzen erop dat bij het verzenden van gegevens via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) de veiligheid van uw gegevens toch niet gegarandeerd kan worden. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie, blokkering, verwijdering

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en eventueel een recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor overige vragen over het thema persoonsgegevens kunt u op elk moment contact met ons opnemen.

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel processen van gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds verleende toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij het nakomen van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare, machinaal leesbare vorm aan uzelf of aan een derde te laten overhandigen. Als u wilt dat de gegevens direct aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden, dan gebeurt dit alleen indien dit technisch uitvoerbaar is.

Recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op gegevensbeschermingswetten heeft de betrokkene bovendien het recht een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbeschermingsrecht is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat, waarin onze onderneming gevestigd is. U kunt de functionaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen bereiken via de volgende link: https://www.ldi.nrw.de/.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Indien tijdens de verwerking van een bestelling gegevens worden doorgegeven aan dienstverleners, dan zijn deze dienstverleners gebonden aan de geldende wet op de gegevensbescherming en andere wettelijke voorschriften en contractueel gebonden aan het privacybeleid van Damstahl GmbH. Voor zover Damstahl GmbH wettelijk of op grond van een gerechtelijk bevel verplicht is, zal zij uw gegevens in de vereiste mate doorgeven aan autoriteiten die gerechtigd zijn om dergelijke informatie te ontvangen. Voor het overige zal Damstahl GmbH uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgeven.

 

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming benoemd:

Thorsten Kunde 

AGAD Service GmbH
Waldring 43 - 47
44789 Bochum

Germany

E-Mail: datenschutz@damstahl.com

 

4. Registratie van gegevens op onze websites

Cookies

Onze internetpagina’s maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen door uw browser.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindapparaat, tot u deze wist. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de plaatsing van cookies en cookies alleen in het individuele geval toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen uitsluiten of in het algemeen en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bijv. de winkelmandfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd leveren van zijn diensten. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Meer informatie kunt u ook vinden in onze Informatie over het gebruik van cookies.

 

Serverlogbestanden

Door de provider van de pagina’s wordt automatisch informatie verzameld en opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden, die automatisch door uw browser aan ons worden verzonden.

Dit betreft:

 • -type en versie van de browser
 • -gebruikt besturingssysteem
 • -referrer-URL
 • -hostnaam van de oproepende computer
 • -tijdstip van de serveraanvraag
 • -IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere informatiebronnen samengevoegd.

Basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 punt b AVG, waarin de verwerking van gegevens toegestaan is voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.

Contactformulier

Als u ons per contactformulier aanvragen toezendt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de contactgegevens die u daar aangeeft, bij ons opgeslagen. Dit doen wij om de aanvraag te kunnen bewerken en voor het geval er nog aansluitende vragen zijn. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die u in het contactformulier aangeeft, geschiedt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot aan de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier vermelde gegevens worden door ons bewaard tot u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag herroept of het doeleinde voor de gegevensopslag wegvalt (bijv. zodra de bewerking van uw aanvraag afgesloten is). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven hierdoor onaangetast.

 

5. Plug-ins en tools

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zog. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De informatie over uw gebruik van deze website die door het cookie gegenereerd wordt, wordt doorgaans doorgezonden aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte echter vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics is verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u voorkomen dat de informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) die door het cookie gegenereerd werd, aan Google wordt doorgezonden en deze gegevens door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u de browserplug-in te downloaden en te installeren, die via de volgende link beschikbaar is (tools.google.com/dlpage/gaoptout).

U kunt de registratie door Google Analytics voorkomen door op onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de registratie van uw gegevens bij bezoek aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html of op www.google.de/intl/de/policies/. Wij willen u er graag op wijzen dat op deze website Google Analytics met de code “anonymizeIp” is uitgebreid om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zog. IP-masking) te garanderen.

Google web fonts

Deze pagina maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde web fonts, die door de firma Google ter beschikking worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor ontvangt Google de informatie dat onze website via uw IP-adres opgeroepen werd. Het gebruik van web fonts van Google geschiedt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze internetpagina’s. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Als uw browser web fonts niet ondersteunt, dan zal uw computer een standaard lettertype gebruiken. Meer informatie over web fonts van Google vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Cookiebot

Naast de gegevens die u zelf aan ons doorgeeft, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden verstuurd door uw computer, uw apparaat dat geschikt is voor internet of een ander apparaat dat u gebruikt.

Deze gegevens omvatten (maar zijn niet beperkt tot):

 • informatie over uw interactie met onze website en diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, identificatienummer, type eenheid, geografische locatie, computer- en verbindingsgegevens, statistieken over bekeken pagina’s, verkeer van en naar onze website, het verstrekte internetadres (URL), IP-adres en standaard webloginformatie, alsmede
 • verzamelde gegevens door middel van cookies (We verwijzen naar ons cookiebeleid, dat u hier kunt vinden).